Fotokursy

Regulamin szkoleń prowadzonych przez Agencję Fotograficzną Linkforma

I.

 1. Szkolenia, kursy, plenery, warsztaty (zajęcia odbywające się wg programu, w zakresie i terminie określonym na www.fotokursy.com) organizowane przez Agencję Fotograficzną Linkforma dalej są nazywane Kursami.
 2. Agencja Fotograficzna Linkforma i osoby posiadające jej upoważnienia, dalej są nazywane Organizatorem.
 3. Uczestnik to osoba, która wysłała zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.fotokursy.com, opłaciła wpisowe określone na w/w stronie oraz otrzymała od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Kursy prowadzone w ramach działalności szkoleniowej Agencji Fotograficznej Linkforma mają charakter dokształcający i są skierowane do osób zainteresowanych fotografią.

II.

 1. Zgłoszenie udziału w Kursie dokonuje się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.
 2. Wpisowe należy opłacić do 48 godzin od wysłania zgłoszenia. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną.
 3. Rezerwacja miejsca na wybranym przez Uczestnika Kursie zachodzi dopiero wówczas, gdy na konto Organizatora wpłynie wpisowe. Jednak zgłoszenia są traktowane poważnie. Do czasu wpłynięcia wpisowego (48 godzin) Organizator zapewnia wstępną rezerwację miejsca.
 4. W przypadku braku możliwości skorzystania z formularza, dopuszcza się przyjęcie zgłoszenia za pośrednictwem rozmowy telefonicznej/osobistej lub poczty mailowej. Uważa się wówczas, że taka osoba akceptuje niniejszy regulamin oraz program Kursów oraz staje się Uczestnikiem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Uczestnicy niepełnoletni są zobowiązani do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w szkoleniu.
 6. Poprzez zgłoszenie i opłatę Uczestnik wyraża zgodę także na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Agencji Fotograficznej Linkforma. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu w swoje dane personalne oraz prawo do ich poprawiania. Dane nie będą w żaden sposób ujawniane czy udostępniane innym podmiotom, a służą tylko do celów komunikacji między Uczestnikiem a Agencją Fotograficzną Linkforma.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od Organizatora. O wszelkich zmianach niezwłocznie informowani są Uczestnicy drogą mailową lub telefoniczną. Jesli Kurs nie odbędzie się z winy Orgaznizatora, wpłata zostanie zwrócona lub, za zgodą Uczestnika, zachowana do rezerwacji miejsca w nastęnej edycji.

III.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wzięcie udziału w Kursie po wpłacie wpisowego, Uczestnik może wziąć udział w kolejnej edycji Kursu wpłacając kwotę pomniejszoną o wpisowe. Jest to operacja jednorazowa. Jeśli po raz drugi Uczestnik nie weźmie udziału w Kursie, wpisowe przepada na rzecz Organizatora.
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na Kurs decyduje kolejność zgłoszeń liczona wpłatą wpisowego.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do opłacenia pełnej kwoty za szkolenie przed pierwszymi zajęciami, chyba, że obowiązuje wcześniejszy termin, podany w ofercie.
 4. W przypadku płatności ratalnych Uczestnik jest zobowiązany do opłacenia pierwszej raty przed pierwszymi zajęciami, chyba, że obowiązuje inny termin, podany w ofercie. Kolejne raty uczestnik ma opłacać w terminach określonych w umowie. Terminowe opłacanie rat jest warunkiem wstępu na Kurs.
 5. Uczestnik może otrzymać rachunek uproszczony (faktura bez vat) potwierdzający wpłatę. Prośbę o wystawienie rachunku prosimy przesyłać na nasz adres mailowy, podając szczegółowe dane firmy/osoby, najdalej do 7 dni od wpłaty. Dotyczy to również wpisowego.
 6. Rezygnacja z kursu jest przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej/mailowej. 
 7. W przypadku rezygnacji po wniesieniu opłaty za kurs, kwotę należną do zwrotu Kursantowi oblicza się proporcjonalnie do liczby zajęć, w których nie będzie uczestniczył, minus koszty jakie Organizator był zmuszony już ponieść na rzecz przyszłych zajęć (np. opłacenie miejsca). Nie stawienie się na części zajęć Kursu nie jest podstawą do zwrotu opłaty za Kurs. 
 8. Złożenie informacji o rezygnacji z uczestnictwa w kursie po jego zakończeniu (czyli faktycznie informacji o nie stawieniu się na zajęciach) nie jest podstawą do zwrotu opłaty za kurs. 
 9. Rezygnacja z kursu nie jest możliwa w przypadku kursu odbywającego się poza stałymi miejscami prowadzenia działalności przez Organizatora tj. w przypadku wynajmowania na ten cel dodatkowych pomieszczeń.
 10. W przypadku szkoleń trzymiesięcznych, o określonej liczbie osób w grupie, zwrot należności w/g powyższego opisu wchodzi w grę tylko do 4 spotkania.

IV.

 1. Organizator zapewnia przeprowadzenie Kursu zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.fotokursy.com
 2. W przypadku, kiedy nie jest możliwa realizacja zajęć zawartych w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora, zostaną one zmienione na inne lub przesunięte na inny termin, bez wpływu na jakość i zakres szkolenia. Wówczas informacje te zostaną przekazane drogą elektroniczną lub/i telefonicznie każdemu z Uczestników, którzy zgłosili swój udział w zajęciach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora oraz terminu i miejsca przeprowadzania zajęć, przy zachowaniu jakości i poziomu szkolenia.
 4. Organizator ani Wykładowca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub zniszczenie własności uczestnika powstałe w czasie Kursu, o ile nie powstały na skutek zaniedbania i winy umyślnej ze strony Organizatora lub Wykładowcy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy szkoleniowej z danego dnia i przeniesienia Uczestników do innej grupy, w sytuacji gdy w trakcie trwania kursu liczba osób stanowiących tą grupę wynosić będzie 5 lub mniej osób.

V.

 1. Nieobecność Kursanta na zajęciach w wyznaczonym przez Organizatora terminie nie rodzi dla Organizatora obowiązku wyznaczenia innego terminu szkolenia. Organizator przewidział jednak możliwość odbycia opuszczonych zajęć podczas innego szkolenia lub skorzystania z oferty zastępczej, indywidualnie omówionej. W sytuacji, kiedy Uczestnik nie bierze udziału w zajęciach, uiszczona opłata za Kurs nie będzie zwrócona.
 2. Uczestnik ma prawo i obowiązek znać program i terminy szkolenia. Zobowiązuje się także do przestrzegania warunków współpracy, koniecznych do spełnienia w celu uzyskaniu certyfikatu ukończenia Kursu. Są one podawane podczas pierwszych zajęć.
 3. Uczestnik odpowiada materialnie za zniszczenia sprzętu należącego do Organizatora i Współorganizatorów Fotokursów, a także za szkody wyrządzone przez siebie Organizatorowi, lub/i właścicielowi lokalu, w którym odbywają się zajęcia, lub/i właścicielowi miejsca zakwaterowana Uczestników podczas pleneru.
 4. Kursant oświadcza, iż zezwala na bezpłatne umieszczenie w celach marketingowych i reklamowych zdjęć, których jest autorem i/lub współautorem, powstałych w trakcie szkolenia oraz wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku na stronie www.fotokursy.com, www.facebook.com/fotokursy, na wystawach organizowanych przez AF Linkforma oraz w ofertach handlowych.
 5. Plener, będący składową programu Kursu, odbywać się będzie na terenie Lubelszczyzny. Dojazd na plener uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

VI.

 1. Organizator nie zezwala na fotografowanie i rozpowszechniannie w jakiejkolwiek innej formie fragmentów programu Kursu.
 2. Organizator nie zapewnia wyżywienia, chyba, że jest to inaczej zaznaczone w ofercie.
 3. Certyfikaty i zaświadczenia wydawane są po ukończeniu Kursu i wykonaniu wszystkich zadań wskazanych przez instruktora.

VII.

 1. Bon prezentowy jest dokumentem imiennym upoważniającym podaną osobę do skorzystania ze wskazanego szkolenia, pleneru, warsztatów. 
 2. Bon prezentowy może być także dokumentem o określonej wartości upoważniającym podaną osobę do wzięcia udziału w dowolnym szkoleniu, plenerze, czy warsztatch po dokonaniu wpłaty pozostałe części ceny.
 3. Bon prezentowy wysyłany jest listem poleconym na podany adres po wpłaceniu całej kwoty wartości bonu.
 4. Bon prezentowy posiada unikalny numer, jest oznakowany pieczątką firmową i podpisem.
 5. Zagubienie bonu w postaci wydruku, nie oznacza utraty miejsca na szkoleniu, plenerze, warsztatach. W takiej sytuacji, po zgłoszeniu,  wysyłamy ponownie bon prezentowy, ale już w wersji elektronicznej.
 6. Na prośbę osoby zgłaszającej istnieje możliwość przesłania bonu pocztą elektroniczną.
 7. Osoba podana powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.fotokursy.com/Zgłoszenia, aby otrzymać informacje dotyczące szkolenia, pleneru, warsztatów.
 8. W razie wypadków losowych, które uniemożliwią zorganizowanie szkolenia, pleneru, warsztatów, wpłacona kwota zostanie zwrócona lub zostannie zaproponowany inny termin bądź inny sposób realizacji bonu.
 9. Nie ma możliwości odzyskania wpłaconej kwoty przez wpłacającego albo przez podaną osobę po wysłaniu bonu.
 10. Istnieje możliwośc zmiany szkolenia, pleneru, warsztatów na inne lub na inny termin, o ile podana osoba zgłosi to odpowiednio wcześniej.
FB